Squadron Capital celebrates their 10 year anniversary May 9th

Squadron Capital celebrates their 10 year anniversary May 9th.